ادامه مطلب...

برنامه کارآفرینی منیتوبا بیشتربرای افراد صاحبان مشاغل و مدیران شرکتها یا دارندگان پروانه کسب مناسب می باشد.

متقاضیان باید در2سال اول ورود به مانیتوبا و بعد از کسب ویزای کار نسبت به راه اندازی یک کسب وکار موفق یا سرمایه گذاری در بک بیزینس اقدام نمایند.

ادامه مطلب...

برنامه استان منیتوبا MPNP برای دو دسته از متقاضیان طراحی شده است:

1- گروه اول مربوط به دانشجویانی میباشد دارای مجوزکارهستند ویا افرادی که درحال حاضر با ویزای کار در این استان مشغول به کار میباشند.

2- افرادی که در خارج از این استان به سر می برند و به نحوی با این استان درارتباط هستند :

اخبار مهاجرت به کانادا