ادامه مطلب... 

این برنامه از مارچ 2019 رسما آغاز شده و هدف از این برنامه ایجاد شفل در مناطق دور در استان بریتیش کلمبیا است و اولین مرحله برای شروع این برنامه اخذ نامه موافقت از مناطق دورافتاده است.

ادامه مطلب...

برنامه استانی بریتیش کلمبیا که با هدف جذب نیروی متخصص با تجربه برای استان بریتیش کلمبیا ایجاد شده است و به نیروی کار خارجی اجازه درخواست برای اقامت دائم کانادا از طریق برنامه استانی بریتیش کلمبیا را میدهد.

برنامه استانی بریتیش کلمبیا گروه های زیر را شامل می شود:

ادامه مطلب...

برنامه سرمایه گذاری و کارافرینی استان بریتیش کلمبیا کانادا The BC Provincial Nominee Program (PNP)

برنامه مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا به دودسته تقسیم میشود: 

1- برنامه مهاجرت تخصصی اکسپرس اینتری بریتیش کلمبیا

که در صورت داشتن امتیاز لازم برنامه فدرال اسکیل ورکر قادر به شرکت در این برنامه خواهید بود

2- برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری و کارافرینی