ادامه مطلب...

برنامه کارافرینی استان نوااسکوشیا The Nova Scotia Entrepreneur Stream

متقاضیان این برنامه می بایست یک شغل در این استان ایجاد کنند یا بیزینسی که فعال است را خریداری نمایند و برای افراد مقیم کانادا در این استان کار ایجاد نمایند

شرایط متقاضی:

- حداقل دارایی 600 هزار دلار کانادا

ادامه مطلب...

نیروی متخصص استان نواسکاشیا کانادا NOVA SCOTIA New Skilled Worker  Program

این برنامه از طریق موارد زیر متقاضی میپذیرد:

1- نیروی متخصص نوااسکوشیا Nova Scotia Nominee Program-NSNP

کارفرمایان نواسکاشیا میتوانند از طریق این برنامه مهاجرتی جهت استخدام متخصصین و افرادی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند اقدام نمایند . برای اقدام از این طریق متقاضی  باید پیشنهاد شغلی تمام وقت از یک کارفرمای مستقر در این استان داشته باشید.