ادامه مطلب...

این برنامه برای متقاضیان از ملیت های مختلف طراحی شده است که درخواست زندگی و کار در این استان را دارند. هدف از این برنامه جلب بیزینس هایی است که توانایی و اشتیاق لازم جهت کمک به رشد جامعه و اقتصاد آن را داشته باشند.